เบาหวาน ขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ดูแลได้

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คืออะไร

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ พบได้ประมาณร้อยละ 1-14 ในสตรีตั้งครรภ์  สาเหตุของภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่พบว่าขณะตั้งครรภ์รกมีการสร้างฮอร์โมน human placental lactogen (hPL) รวมทั้งมีฮอร์โมนอีกหลายชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) และเกิดโรคเบาหวานขึ้น     

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ ยกเว้นหญิงที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ได้แก่ อายุน้อยกว่า 25 ปี  และน้ำหนักตัวก่อนการตั้งครรภ์ปกติ  ไม่มีประวัติเบาหวานในครอบครัว และไม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติมาก่อน   หญิงที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำให้ตรวจคัดกรองเบาหวาน เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ถ้าผลปกติ ให้ตรวจซ้ำใหม่เมื่ออายุครรภ์ได้ 24-28 สัปดาห์

ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นี้ หากไม่ได้รับการควบคุมที่ดีจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังนี้

 • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Gestational hypertension)
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • เพิ่มโอกาสคลอดทางหน้าท้องมากขึ้น (Caesarean delivery)
 • ภาวะทารกตัวโต (Macrosomia)
 • ภาวะคลอดติดไหล่ (Shoulder dystocia)
 • เพิ่มอัตราตายในเด็กแรกเกิด (Perinatal death)
 • ภาวะทารกน้ำตาลในเลือดต่ำภายหลังการคลอด (Neonatal hypoglycemia)
 • สตรีที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า

การปฏิบัติตัวเพื่อการคัดกรองเบาหวานสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารอย่างปกติ โดยไม่จำกัดอาหารข้าวแป้งและน้ำตาล (ข้าวและแป้ง 8 ทัพพีต่อวันและ ผลไม้ตามปกติ) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนวันทดสอบ

เช้าวันทดสอบให้ผู้รับการทดสอบดื่มสารละลายกลูโคส 50 มิลลิลิตร และเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังดื่มสารละลายกลูโคส 1 ชั่วโมง

ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารได้ตามปกติและมารอรับฟังผลการตรวจจากแพทย์

ข้อควรสังเกต    : ขณะรอเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส 1 ชั่วโมง ควรนั่งหรือนอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ควรเดินหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเครียดและใช้พลังงาน ถ้าผลเลือดจากการตรวจคัดกรองผิดปกติคือ ≥ 140 มก./ดล. ถือว่าผิดปกติ ต้องทำการทดสอบต่อด้วย oral glucose tolerance test (OGTT)

การปฏิบัติตัวในการทดสอบ OGTT 100 กรัม เพื่อการวินิจฉัยเบาหวานสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารอย่างปกติโดยไม่จำกัดอาหารข้าวแป้งและน้ำตาล (ข้าวและแป้ง 8 ทัพพีต่อวันและ ผลไม้ตามปกติ) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนวันทดสอบ

ควรงดอาหารและน้ำดื่มอย่างน้อย 8-14 ชั่วโมง

เช้าวันทดสอบเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร

ให้ผู้รับการทดสอบดื่มสารละลายกลูโคส 200 มิลลิลิตรหมดภายในเวลา 5 นาที และเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคสทุก 1 ชั่วโมงจำนวน 3 ครั้ง หลังดื่มสารละลายกลูโคสเป็นชั่วโมงที่ 1, 2และชั่วโมงที่ 3 ตามลำดับ

ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารได้ตามปกติและมารอฟังผลการตรวจจากแพทย์

ข้อควรสังเกต   : ขณะรอเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส ในชั่วโมงที่ 1, 2 และชั่วโมงที่ 3 ควรนั่งหรือนอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ควรเดินหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเครียดและใช้พลังงาน

การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถตั้งครรภ์ได้ ควรควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวดก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย 2-3 เดือน และตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ และระดับ HbA1C ก่อนการตั้งครรภ์ควรน้อยกว่า 6.5% ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินโรคหรือภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากโรคเบาหวาน ได้แก่  การตรวจจอตา การทำงานของไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด  การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมีความจำเป็นตลอดการตั้งครรภ์ โดยเน้นการปรับอาหาร กิจวัตรประจำวัน ยา และการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่ตาและไตในระยะต้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์  แต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาระยะ proliferative diabetic retinopathy ควรได้รับการรักษาก่อนที่จะตั้งครรภ์ เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ภาวะนี้อาจรุนแรงมากขึ้นจนเป็นอันตรายได้  ในระหว่างการตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์เป็นระยะ ส่วนผู้ที่เป็นเบาหวานกระทบไต diabetic nephropathy ระยะต้นของการตั้งครรภ์อาจพบว่ามีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น และพบความดันสูงได้บ่อยถึงร้อยละ 70 หลังคลอดการทำงานของไตจะกลับมาระดับเดิมก่อนการตั้งครรภ์

การดูแลเมื่อตั้งครรภ์และมีภาวะเบาหวาน

ควรได้รับการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด ส่วนวิธีการควบคุมน้ำตาลที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุมอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลอย่างเข้มงวด และสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ  แต่หากการควบคุมดังกล่าวไม่ได้ผลก็จำเป็นต้องใช้ยาอินซูลินฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล   

ในการควบคุมอาหารนั้น สตรีตั้งครรภ์ควรลดอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต โดยมีหลักการการควบคุมอาหาร ดังนี้

หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ มื้อเดี่ยวโดยควรแบ่งเป็น 3 มื้อหลัก สลับมื้ออาหารว่าง 3 มื้อ

รับประทานอาหารที่ให้พลังงาน จากกลุ่มโปรตีน ไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง เป็นต้น

เพิ่มอาหารจำพวกโปรตีน (เนื้อสัตว์) และผักให้มากขึ้น โดยเฉพาะผักจำพวกใบเพราะมีใยอาหารและวิตามินมาก ส่วนนมนั้นควรรับประทานนมสดชนิดจืดและพร่องมันเนยหรือขาดมันเนย ควรงดหรือหลีกเสี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด   

ตรวจระหว่างฝากครรภ์ แพทย์อาจนัดตรวจครรภ์บ่อยกว่าปกติเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของทั้งมารดาและทารก รวมทั้งตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลเพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม

กรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาอินซูลิน ฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลอาจจำเป็นต้องรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม รวมทั้งแนะนำการฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองอีกด้วย การใช้ยาดังกล่าวจะทำเฉพาะในรายที่ระดับน้ำตาลสูงมาก ไม่สามารถควบคุมด้วยอาหารได้เท่านั้น

เมื่อถึงระยะคลอด สตรีตั้งครรภ์ส่วนใหญ่สามารถคลอดได้เองตามปกติ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นที่รุนแรง ส่วนการผ่าท้องคลอด แพทย์จะทำในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น ภายหลังคลอดส่วนใหญ่แล้วการดำเนินโรคของภาวะเบาหวานจะดีขึ้นเอง ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามสตรีที่มีภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตสูงกว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ปกติจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ รวมทั้งควรตรวจหาการเกิดโรคเบาหวานอย่างสม่ำเสมอทุกปี

จะเห็นว่าภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ได้ แต่หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ก็จะสามารถช่วยป้องกันการลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่างๆ

ขอแนะนำ บรีซซี่
อาหารเสริม ฟื้นฟูตับอ่อน เบาหวาน หายได้

Breezy บริซซี่ สมุนไพร ดูแลเบาหวาน doodeeshop.com
BREEZY บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร ช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดย ดร.จริยา ร่มสายหยุด นักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองด้านนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัยของคนไทย
 
Breezy บรีซซี่ ทางเลือกใหม่ของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เบาหวาน นวัตกรรมใหม่ โดยภูมิปัญญาของคนไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลก ทดสอบกับผู้ป่วยมากกว่า 7 ปี ได้รับมาตรฐาน GMP การผลิตระดับโลก
Breezy ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมใหม่ ฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวาน doodeeshop
ใบประกาศ Breezy ได้รับรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมใหม่ ฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวาน doodeeshop
Breezy บรีซซี่ ดูแลเบาหวาน ปรับสมดุลน้ำตาล แผลจากเบาหวานแห้งเร็ว ... *ช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวาน *เน้นรักษาสมดุลน้ำตาลโดยเฉพาะ *สารสกัดจากธรรมชาติ 100%
Breezy35 เบาหวาน doodeeshop.com

หากคุณมีอาการเหล่านี้ !!!
เตรียมตัวรับมือกับ เบาหวาน ....

Breezy111 ปัสสาวะบ่อย มือเท้าชา
 • มองไม่ชัด ตาพร่ามัว
 • หิวบ่อย กินจุบจิบ
 • น้ำตาลในเลือดสูง
 • รู้สึกชา บริเวณปลายมือ เท้า
 • ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อยขึ้น
 • อ่อนเพลีย อารมณ์ฉุนเฉียว
 • บาดแผลหายช้า
 • น้ำหนักลด
 • ติดเชื้อราง่าย
 • มีปัญหาตามผิวหนัง

โรค เบาหวาน คืออะไร

โรค เบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของการสร้างอินซูลินจากตับอ่อน โรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรค เช่น โรคหัวใจ ภาวะหัวใจขาดเลือด โรคไต ความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจมีปัญหาต่อหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้…ปัจจุบันมีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่มีผลงานวิจัยจากวงการแพทย์แผนไทย ว่ามีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูตับอ่อน ลดน้ำตาลในเลือด 

โรค เบาหวาน ภัยร้ายที่คุกคามชีวิตคน

จากสถิติของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกราว 425 ล้านคนในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 629 ล้านคนในปี 2588
 

สถานการณ์ โรคเบาหวาน ในประเทศไทย พบว่า คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 8.3 % ซึ่งหมายความว่าใน 100 คน จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ประมาณ 8 คน และจำนวนมากกว่าครึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

จะเกิดอะไร! ถ้าคุมเบาหวานไม่ได้

 • โรคหลอดเลือดสมอง – อัมพฤกษ์,อัมพาต
 • เบาหวานขึ้นไปที่จอประสาทตา – ต้อกระจก,จอประสาทตาเสื่อม,ตาบอด
 • โรคไต – ไตวายจากเบาหวาน
 • เส้นประสาทเสื่อม – ชาปลายมือปลายเท้า,เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ – กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,หัวใจวาย
 • สูญเสียประสาทรับความรู้สึกที่เท้า – แผลที่เท้า, เป็นแผลหายยาก,อาจต้องตัดเท้า
Breezy เบาหวานที่เท้า doodeeshop
Breezy Nano Technology นวัตกรร สมุนไพร ดูแลเบาหวาน doodeeshop

      Breezy บรีซซี่ ใช้แคปซูลที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี่ระดับ Nano Technology เพื่อช่วยให้ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญที่มีสิทธิบัตรรับรอง ทำให้ร่างกายสามารถดูด ซึมไปใช้ได้ตลอดเวลา การปลดปล่อยสารสำคัญอย่างช้า ๆ จะดีกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ๆ ที่มีการดึงน้ำตาลออกมาจากเลือดอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ไตทำงานหนัก

Breezy บริซซี่ ขึ้นทะเบียน อย. ถูกต้อง

เลขที่จดแจ้ง อย. Breezy
Breezy สารสกัดธรรมชาติ มะขามป้อม ราสเบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ doodeeshop

ส่วนประกอบที่สำคัญของ Breezy บรีซซี่

 • มะขามป้อม
 • เก๋ากี้ หรือ โกจิเบอร์รี่
 • ราสเบอรี่
 • วิตามินบี
 • แอล คานิทีน และ อื่น ๆ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ BREEZY บรีซซี่

 • เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจาก เวทีระดับนานาชาติ 45th International Exhibition of Inventions Geneva 
 • นวัตกรรมใหม่ โดยภูมิปัญญาของคนไทย ดร.จริยา ร่มสายหยุด
 • เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่าง 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์ฯ และ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้ Controlled Release ปลดปล่อยสารสำคัญ
 • ช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
 • ได้รับมาตรฐาน GMP การผลิตระดับโลก
 • ได้รับการทดสอบกับผู้ป่วยมากกว่า 7 ปี
 • ดูแลแผลจากโรคเบาหวาน แผลเปื่อยจากเบาหวาน แผลเปื่อยไม่หาย ช่วยให้แห้งเร็ว
 • นอนหลับสนิท สดชื่น ไม่อ่อนเพลีย ไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน
 • ทำให้รู้สึกมีเรี่ยว มีแรง กระปรี้กระเปร่า
 • แก้ปัญหาผิวหนัง ที่ปลายมือปลายเท้าแห้งแข็ง
 • ลด อาการ ชาปลายมือปลายเท้า
 • มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน หลายๆคน ไม่ต้องถูกตัดขา
 • มีส่วนช่วยในเคส เบาหวานขึ้นตา ลด อาการตาพร่ามัว
 • มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับยาจากโรงพยาบาลน้อยลง หรือทานยาน้อยลง
 • เลขที่ อ.ย.12-1-06656-1-0067
 • นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรรับรอง เลขที่อนุสิทธิบัตร 12736
 • แคปซูล ใช้เทคโนโลยี่ระดับ Nano Technology เพื่อช่วยให้ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญที่มีสิทธิบัตรรับรอง ทำให้ร่างกายสามารถดูด ซึมไปใช้ได้ตลอดเวลา
 • การปลดปล่อยสารสำคัญอย่างช้า ๆ จะดีกว่า เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการดึงน้ำตาลออกมาจากเลือดอย่างรวดเร็ว เพื่อไปขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้ไตทำงานหนัก
 • ช่วยทำให้ตับและไต ไม่ต้องทำงานหนัก
 • สารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 • พัฒนาสูตรเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร
 • ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

โปรโมชั่นพิเศษ สุดๆ!!!

Promotion breezy

Breezy บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของแท้จากบริษัท

1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)

kerry COD breezy

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย.

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe

Happy Life Breezy ดูแลผู้ป่วย เบาหวาน doodeeshop

ชีวิต Happy เมื่อมี Breezy

 • มีเรี่ยวแรง
 • นอนหลับสบาย ไม่ตื่นกลางดึก
 • ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง เข้าสู่สมดุล
 • สายตาดีขึ้น
 • มือ เท้า ไม่ชา
 • ความดันโลหิต ดีขึ้น

วิธีรับประทาน Breezy ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

1 แคปซุล วันละ 2 ครั้ง หล้งอาหาร เช้า – เย็น

 *** กรณีผู้ป่วยเบาหวานระดับ น้ำตาลเกิน 180

ให้ทานครั้งละ 2 แคปซูล ใน 2 อาทิตย์แรก

หลังจากนั้นค่อยลดปริมาณ เหลือครั้งละ 1 แคปซูล

9 เหตุผลดี ๆ ทำไมต้องเลือก Breezy

9 เหตุผลดี ๆ ทำไมต้องเลือก Breezy

 1. เป็นหนึ่งเดียวที่พัฒนาสูตร เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร
 2. ใช้สารสกัดนำเข้า จากประเทศญี่ปุ่น
 3. ปลอดภัยสูงสุดจากโรงงานมาตรฐานระดับโลก ตาม GMP
 4. คิดค้น และวิจัย ร่วมกับดอกเตอร์ จากอเมริกา
 5. นวัตกรรมใหม่ที่ปรับสมดุลน้ำตาลโดยเฉพาะ มีสิทธิบัตรรับรอง
 6. มั่นใจ ไร้ผลข้างเคียง ไม่ทำลายตับและไต
 7. ผ่านการทดสอบกับผู้ป่วยจริงมากว่า 7 ปี
 8. เป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ Controled Release ปลดปล่อยสารสำคัญ
 9. สินค้ามีการรับรองจาก อย

วิธีรับประทาน 

– ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า – เย็น
– ครั้งละ 2 แคปซูล กรณีผู้ป่วยระดับน้ำตาลเกิน 180 ให้ทาน 2 แคปซูล ใน 2 อาทิตย์แรก จากนั้นลดเหลือ 1 แคปซูล

คำเตือน 

 • ผลิตภัณฑ์ Breezy บรีสซี่ เป็นเพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาใดๆทั้งสิ้น
 • ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า
 • ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษา แพทย์ และ เภสัชกร
 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 7-8 แก้ว
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ควรลดเครื่องดื่มที่มี รสหวาน เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำให้ได้อย่างน้อยวันละ 30-45 นาที
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ไม่เครีบด
kerry COD breezy

เก็บเงินปลายทาง  รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
.
1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)
——————

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย

——————

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe

รีวิวจากผู้ใช้จริง

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

Breezy รีวิวจากลูกค้า

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

Breezy รีวิวจากลูกค้า2

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

รีวิว Breezy

โปรดใช้วิจารญานในการรับชม

ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ !!!

Promotion breezy

Breezy บรีซซี่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของแท้จากบริษัท

1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท

2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)

4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)

kerry COD breezy

เก็บเงินปลายทาง  รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
.
1 กล่อง 30 แคปซูล ทานได้ 15 วัน 1,250 บาท
2 กล่อง ลด 200 บาท เหลือ 2,300 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)
4 กล่อง ลด 600 บาท เหลือ 4,400 บาท (จากปกติ 5,000 บาท)
——————

สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทาง
ฝากข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน ที่ไลน์ได้เลย

——————

สนใจติดต่อ
โทร. 096-8953917
Line ID : @doodeeshop
แอดเป็นเพื่อน : https://lin.ee/8jTyoSe

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.glucerna.co.th/diabetes/knowledge/Diabetes-during-pregnancy

Scroll on the top